Eriksminde antenneforening

ERIKSMINDE MEDIENET - DIGITAL TV - BREDBÅND - TELEFONI

Vilkår for Internet

 

Aftalevilkår for Eriksminde Medienet / Eriksminde Antennneforenings Internet abonnement via foreningens kabelnet

   - 13,7 KB

AFTALEVILKÅR FOR ERIKSMINDE MEDIENETs / ANTENNEFORENINGs INTERNET ABONNEMENT VIA FORENINGENS KABELNET

1 GENERELT

Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmers/abonnenters tilslutning til Internettet via Eriksminde Medienet, herefter kaldet EM.

Tilslutningen er personlig for medlemmet/abonnenten og dennes husstand, og kan ikke overdrages eller sælges til tredjemand. Abonnenten må ikke give eller sælge adgang til at benytte tilslutningen til andre.

Abonnenten skal holde EM opdateret med sin kontaktmailadresse og telefonnummer. EM må ikke offentliggøre disse, men kan meddele telefonnummer videre til installatør/support i forbindelse med fejludbedring. Installatør/support skal behandle dette som fortroligt.

 2 TILSLUTNINGEN

 Tilslutningen etableres via et kabelmodem med router, som købes hos EM eller dennes servicepartner. Det forudsættes, at tilsluttet abonnentudstyr kan forbindes med modemmet trådløst eller via datakabel,

Abonnenten/Medlemmet er ansvarlig for, at udstyr til brug for tilslutningen, bortset fra udstyr leveret af EM eller dennes servicepartner, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, og at det opfylder EMs tekniske specifikationer. EM tildeler dynamisk IP-adresse til abonnentens router.

Abonnenten må ikke foretage indgreb i udstyret, herunder kabelmodem. Evt. identifikationsmærker må ikke fjernes. Det er en betingelse, at abonnenten er tilsluttet EMs kabel-/fibernet og betaler kontingentet for medlemskab af EM - enten i form af TV Pakke 1 eller kontingent.

 3  BRUG AF TILSLUTNINGEN

 Abonnenten hæfter for enhver brug af tilslutningen.

EM udøver ingen kontrol med dataindhold, som passerer via nettet og tilslutningen, og påtager sig intet ansvar herfor. Abonnenten er ansvarlig for, at brugen af

tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen ikke krænker gældende lovgivning. EM påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer, forvansker eller ændrer data eller udstyr. EM kræver at trådløse netværk er beskyttet, med password, mod uautoriseret adgang.

Abonnenten er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften at EMs net, EM eller tredjepart. Abonnenten skal følge EMs anvisninger på installation og brug af tilslutningen. Tilslutningen må kun anvendes til privat brug, medmindre der er tegnet tillægsabonnement til specielt erhvervsformål. EM har ret til at foretage inspektion at tilslutningen når som helst.

EM kan ændre prioriteringen af trafikken i nettet således at tung datatrafik ikke generer den normale datatrafik og øvrige brug af nettet. Såfremt en abonnent genererer megen tung trafik f.eks. i form store downloads har EM ret til at administrativt gribe ind, således at nettet ikke overbelastes.

Den af EA evt. tildelte plads til mailboks må kun anvendes til ikke-kommerciel brug, og indholdet må ikke være i strid med gældende lovgivning. Såfremt evt. mailboks skal udnyttes kommercielt kan EM fastsætte gebyrer herfor. Såfremt en eller flere mail-adresser tilhørende en abonnent bruges til spamming kan den lukkes midlertidigt eller permanent og uden varsel.

4 AFHJÆLPNING AF FEJL

Abonnenten kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på den af EM oplyste servicetelefonnummer. EMs servicepartner/support vil påbegynde afhjælpning indenfor den normale arbejdstid uden ugrundet ophold. Såfremt abonnenten begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i abonnentens eget udstyr eller til abonnentens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, kan servicepartner/support debitere abonnenten direkte.

AFOs, Aftale for FællesantenneOmrådet, vejledninger for fællesantenneanlæg og for husinstallationer, danner grundlag for hvad der er en fagmæssig korrekt installation, foruden EMs vejledninger og forskrifter som meddelt på hjemmesiden. Alle disse vejledninger skal kunne findes på EMs hjemmeside eller fås ved henvendelse til bestyrelsen.

EM påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at abonnenten har anvendt udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af EM eller at abonnenten har foretaget indgreb i tilslutningen.

5. AFBRYDELSE AF TILSLUTNINGEN

EM har ret til omgående at afbryde abonnentens tilslutning, såfremt: (1.) Abonnenten på trods af påkrav ikke foretager betaling at skyldige beløb, (2.) Abonnenten på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, (3) Abonnentens installation bevirker uacceptabel returvejsstøj ud i anlægget.

Abonnenten er uanset afbrydelse af tilslutningen forpligtet til at betale abonnementsafgift frem til aftalens ophør.

EM er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af tilslutningen.

6 BETALINGER/PRISER

Takster, afgifter og gebyrer fremgår af EMs til enhver tid gældende takstblad som findes på EMs hjemmeside. EM har ret til med 1 måneds varsel, at ændre priser eller betalingsform. Ændringer meddeles abonnenten via annoncering på EMs hjemmeside og/eller ved omdelte nyhedsbreve.

7  AFTALENS LØBETID

Aftalen kan opsiges skriftligt af hver af parterne med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Aftalen kan bringes til ophør uden varsel, såfremt en part væsentligt eller i gentagne tilfælde misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale. Forudbetalt abonnement refunderes ikke ved opsigelse.

Ved aftalens ophør er abonnenten forpligtet til at indfri ethvert tilgodehavende, som tilkommer EM.

8 ANSVAR

EM påtager sig intet ansvar for driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til normal service og vedligeholdelse af nettet eller for: (1) Abonnentens anvendelse af tilslutningen eller for, at resultatet heraf opfylder abonnentens behov eller forventninger, (2) indirekte tab eller følgetab, som abonnenten måtte lide, (3) andre forhold som anført i aftalen, (4) tab opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internet, selvom dette skyldes systembrud eller andre forhold hos EM.

Abonnenten skal holde EM skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod EM som følge af abonnentens brug at tilslutningen.

En part er ikke ansvarlig for misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen, såfremt misligholdelsen skyldes forhold udenfor vedkommendes kontrol.

9  ÆNDRINGER I AFTALEVILKÅR

EM forbeholder sig ret til at ændre aftalevilkårene, abonnentens e-mail adresse og tekniske specifikationer samt de funktioner, som tilslutningen giver abonnenten mulighed for at anvende. Ændringer skal meddeles med 30 dages forudgående varsel bortset fra ændringer, som skyldes pålæg afgivet af offentlige myndigheder, ændret lovgivning eller tilsvarende. Mindre ændringer af tekniske specifikationer og funktioner kan til enhver tid meddeles abonnenten på EMs officielle hjemmeside, via andet elektronisk medie og/eller ved omdelte nyhedsbreve.

10 ØVRIGE BESTEMMELSER

Enhver tvist mellem parterne kan indbringes for den stedlige byret. Evt. tvister om de af aftalen omfattede ydelser, kan forelægges til afgørelse for EMs generalforsamling.

EM kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand, såfremt det vedtages i EM.

Abonnenten opnår ingen rettigheder over IP-adresse, ophavsretligt beskyttede værker, tekniske løsninger, nettet, tilslutninger, det af EM evt. leverede udstyr eller andet, bortset fra hvad der udtrykkeligt fremgår af aftalevilkårene.

11 DEFINITIONER

Abonnenten:

Betyder den i ordrebekræftelsen / abonnentaftalen/medlemskartoteket anførte person og dennes husstand.

Aftale:

Betyder den mellem abonnenten og EM indgåede abonnementsaftale om tilslutning. Aftalen består at EMs bekræftelse, samt det til enhver tid gældende takstblad samt aftalevilkår.

Aftalevilkår:

Betyder ”Aftalevilkår for Eriksminde Medienets / Antenneforenings internet abonnement via foreningens kabelnet” som måtte blive meddelt abonnenten.

EM:

EAMer en forening med begrænset hæftelse. EM hæfter kun med sin formue. EMs medlemmer, medlemmer af bestyrelsen og dens formand hæfter kun med deres indskud i EM.

Eriksminde Medienet / Antenneforening

3.  Januar 2015.

Antenneforeningen kan kontaktes på: info@eriksminde.dk
Dudal Webdesign